Πανελλήνια Έρευνα για την Κατανάλωση Οινοπνευματωδών και τη Συνδεόμενη Βλάβη RARHA / SEAS-Greece ― το Ελληνικό σκέλος του ευρωπαϊκού προγράμματος για τη Μείωση της Βλάβης από την Κατανάλωση Αλκοόλ (RARHA) από το ΕΠΙΨΥ

Στο πλαίσιο της ενέργειας Ι του ευρωπαϊκού προγράμματος «Κοινή Δράση για το Αλκοόλ και τη Μείωση της Βλάβης από το Αλκοόλ» (Joint Action on Reducing Alcohol Related Harm - RARHA) υλοποιήθηκε το 2015 έρευνα στον γενικό πληθυσμό 20 Ευρωπαϊκών χωρών με σκοπό την καταγραφή των προτύπων κατανάλωσης οινοπνευματωδών και την αποτύπωση των στάσεων και των αντιλήψεων του πληθυσμού απέναντι στο αλκοόλ. Την υλοποίηση της έρευνας στην Ελλάδα ανέλαβε το ΕΠΙΨΥ.

Μεθοδολογία

Στην Ελλάδα η έρευνα πραγματοποιήθηκε το Μάιο του 2015 και συμμετείχε σε αυτήν πανελλήνιο αντιπροσωπευτικό δείγμα 1 519 ατόμων ηλικίας 18-64 ετών. Η μεθοδολογία της έρευνας βασίστηκε στο πρωτόκολλο της πανευρωπαϊκής έρευνας RARHA-SEAS (www.rarha.eu). Η συλλογή των στοιχείων έγινε με τη μέθοδο της τηλεφωνικής συνέντευξης. Τις συνεντεύξεις πραγματοποίησε για λογαριασμό του ΕΠΙΨΥ η εταιρία PUBLIC ISSUE.

Δημοσιοποιημένο υλικό σχετικά με την Πανελλήνια Έρευνα για την Κατανάλωση Οινοπνευματωδών και τη Συνδεόμενη Βλάβη

Έκθεση αποτελεσμάτων | Πανελλήνια Έρευνα για την Κατανάλωση Οινοπνευματωδών και τη Συνδεόμενη Βλάβη στο Γενικό Πληθυσμό 2015 ― Έκθεση Κύριων Ευρημάτων

Έκθεση αποτελεσμάτων | Πανευρωπαϊκή έρευνα για το αλκοόλ και τη συνδεόμενη βλάβη στον πληθυσμό, RARHA-SEAS (Comparative monitoring of alcohol epidemiology across the EU. Baseline assessment and suggestions for future action. Synthesis report)

Δελτίο Τύπου | Αποτελέσματα της Πανευρωπαϊκής έρευνας για το αλκοόλ και τη συνδεόμενη βλάβη στον πληθυσμό, RARHA-SEAS με έμφαση στην Ελλάδα


Η Κοινή Δράση για το Αλκοόλ και τη Μείωση της Βλάβης από το Αλκοόλ

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Κοινή Δράση για το Αλκοόλ και τη Μείωση της Βλάβης από το Αλκοόλ» (Joint Action on Reducing Alcohol Related Harm - RARHA) ακολουθεί την κοινοτική στρατηγική για το αλκοόλ και έχει ως στόχο να υποστηρίξει τα Κράτη-Μέλη στην πρόληψη της κατάχρησης αλκοόλ και των συνεπειών της στην υγεία των πολιτών της Ε.Ε. Ενημερωθείτε για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα στο www.rarha.eu.

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα RARHA συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους. Συμμετέχουν σε αυτό συνολικά 22 χώρες της Ευρώπης και 60 ερευνητικά ινστιτούτα /φορείς.

Το πρόγραμμα RARHA περιλαμβάνει τρεις (3) βασικές δράσεις:

  1. Την επιδημιολογική παρακολούθηση στις χώρες της Ε.Ε. της χρήσης και κατάχρησης αλκοόλ με την εφαρμογή κοινών μεθοδολογικών εργαλείων ώστε να συλλέγονται συγκρίσιμα στοιχεία.
  2. Τη δημιουργία Οδηγιών Κατανάλωσης του Αλκοόλ με σκοπό την αποφυγή και τον περιορισμό της επικίνδυνης χρήσης.
  3. Τη δημιουργία μιας εργαλειοθήκης (Tool-kit) η οποία θα περιλαμβάνει παραδείγματα καλής πρακτικής αποτελεσματικών προγραμμάτων που έχουν εφαρμοστεί σε κάποιες χώρες της Ε.Ε. και τα οποία θα μπορούσαν να επεκταθούν και σε άλλες.

Στην Ελλάδα την υλοποίηση του ελληνικού σκέλους του προγράμματος για την περίοδο 2014-2016 έχει ανατεθεί από το Υπουργείο Υγείας στο ΕΠΙΨΥ.
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ελληνικό σκέλος του προγράμματος για τη Μείωση της Βλάβης από την Κατανάλωση Αλκοόλ επικοινωνήστε με την επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος Ομότιμη Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών κυρία ¶ννα Κοκκέβη, akokkevi@med.uoa.gr, Τηλ.: +302106170014.

 


Σωρανού του Εφεσίου 2, Αθήνα 11527 Ταχ. Δ/νση: Τ.Θ. 66517, 156 01 Παπάγου Τηλέφωνα: 210-6170803-5 (Γραμματεία) e-mail: secretar@epipsi.gr