Δημοσιεύσεις ερευνών (με χρονολογική σειρά)


Ελληνικές

• Κοκκέβη Α, Φωτίου Α, Κίτσος Γ. Χρήση Εξαρτησιογόνων Ουσιών από Εφήβους Μαθητές: Νεότερα στοιχεία από την Έρευνα ESPAD στην Ελλάδα και σε άλλες 34 χώρες. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2009.

• Κοκκέβη Α, Κίτσος Γ, Φωτίου Α. Εφηβεία: Συμπεριφορές και Ψυχοκοινωνική Υγεία. Αθήνα: ΒΗΤΑ Ιατρικές Εκδόσεις, 2008.

• Σιάμου Ι, Σπυροπούλου Μ, Κοκκέβη A. Η μέθη στους Αθηναίους θαμώνες νυχτερινών  κέντρων διασκέδασης και η σχέση της με άλλες συμπεριφορές κινδύνου, Ιατρική  2008, 94 (2):155-166.

• Κοκκέβη Α, Φωτίου Α, Κίτσος Γ. Τροπος Ζωης και Αντιληψεις Εφηβων Μαθητων: Νεότερα Στοιχεία από τη Διεθνη Ερευνα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Ελλάδα και σε άλλες 40 χώρες. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2008.

• Κοκκέβη Α, Κίτσος Γ, Φωτίου Α. Καπνός, Οινοπνευματώδη, Ναρκωτικά: Η πορεία της χρήσης από τη δεκαετία του ’80 έως σήμερα. Αθήνα: ΒΗΤΑ Ιατρικές Εκδόσεις, 2007.

• Κοκκέβη Α, Κίτσος Γ, Φωτίου Α. Η Υγεία των Εφήβων: Διαστάσεις Συνθήκες και Κοινωνικό Πλαίσιο. Αθήνα: Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής, 2005.
Κοκκέβη, A. (Επιμ.) Η υγεία των εφήβων: διαστάσεις, συνθήκες και κοινωνικό πλαίσιο Ε.Π.Ι.Ψ.Υ., Αθήνα, 2005.

• Τερζίδου, Μ., Μακα, Ζ., Κοκκέβη, Α. Έλληνες μαθητές : Υγεία, σχολείο, οικογένεια. Παγκόσμια έρευνα για την υγεία στο μαθητικό πληθυσμό. Ε.Π.Ι.Ψ.Υ., Αθήνα 2000.

• Κοκκέβη, Α., Στεφανής, Κ. Τα ναρκωτικά στην Ελλάδα: η διαχρονική πορεία της χρήσης: η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στο γενικό και στο μαθητικό πληθυσμό. Ε.Π.Ι.Ψ.Υ., Αθήνα, 1994.

• Κοκκέβη, Α., Στεφανής, Κ. Τα ναρκωτικά στην Ελλάδα: η διαχρονική πορεία της χρήσης: η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στο γενικό και στο μαθητικό πληθυσμό. Ε.Π.Ι.Ψ.Υ., Αθήνα, 1994.

• Κοκκέβη, Α., Μαδιανού, Δ., Στεφανής, Κ.Τα ναρκωτικά στην Ελλάδα : η χρήση ουσιών στο μαθητικό πληθυσμό. Ψυχιατρική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 1992.

• Μαδιανου, Δ., Μαδιανος, Μ., Κοκκέβη, Α., Στεφανής, Κ. Τα ναρκωτικά στην Ελλάδα : η χρήση ουσιών στο γενικό πληθυσμό. Ψυχιατρική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 1992.

Ξενόγλωσσες

• Kokkevi A, Rotsika V, Arapaki A, Richardson C. Increasing self-reported suicide attempts by adolescents in Greece between 1984 and 2007. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. (in press 2010)

• Schnitzer S, Bellis MA, Anderson Z, Hughes K, Calafat A, Juan M, Kokkevi A. Nightlife violence: a gender-specific view on risk factors for violence in nightlife settings: a cross-sectional study in nine European countries. J Interpers Violence;25:1094-112. (in press 2010)

• Olszewski, Matias, Kokkevi, Monshouwer. Polydrug use among 15-to 16-yar-olds: similarities and differences in Europe. Drugs: Education, Prevention and Policy (in press 2010)

• Reissner, V., Baune, B., Kokkevi, A., Schifano, F., Room, R., Palm, J., Stohler, R., Difuria, L., Rehm, J., Holscher, F., Schwarzer, C., Scherbaum, N. Burnout, coping and job satisfaction in service staff treating opioid addicts – from Athens to Zurich. Stress & Health Journal (in press 2010) Simons-Morton BG, Farhat T, ter Bogt TF, Hublet A, Kuntsche E, Nic Gabhainn S, Godeau E, Kokkevi A. Gender specific trends in alcohol use: cross-cultural comparisons from 1998 to 2006 in 24 countries and regions. Int J Public Health 2009;54 Suppl 2:199-208.

• Calafat A, Adrover-Roig D, Blay N, Juan M, Bellis M, Hughes K, Mendes F, Kokkevi A. Which young people accept a lift from a drunk or drugged driver? Accid Anal Prev 2009;41:703-9.

• Calafat A, Blay N, Juan M, Adrover D,  Bellis M, Hughes K, Stocco P, Siamou I, Mendes F, Bohrn K. Traffic risk behaviours at nightlife: drinking, taking drugs, driving and use of public transport in young people, Journal Traffic Injury Prevention 2009, 10: 162 - 169.

• Hibell B, Guttormsson U, Ahlstrom S, Balakireva O, Bjarnason T, Kokkevi A, Kraus L. The 2007 ESPAD Report: Substance Use Among Students in 35 European Countries. The Swedish Council for Information on Alcohol and other Drugs (CAN). Stockholm, Sweden, 2009.

• Kokkevi A, Fotiou A. The Psychsocial Module. Στο: Hibell B, Guttormsson U, Ahlstrom S, Balakireva O, Bjarnason T, Kokkevi A, Kraus L. The 2007 ESPAD Report: Substance Use Among Students in 35 European Countries. The Swedish Council for Information on Alcohol and other Drugs (CAN). Stockholm, Sweden, 2009.

• Kuntsche E, Simons-Morton B, Fotiou A, ter Bogt T, Kokkevi A. Decrease in adolescent cannabis use from 2002 to 2006 and links to evenings out with friends in 31 European and North American countries and regions. Arch Pediatr Adolesc Med 2009;163:119-25.

• Bjarnason, T., Steriu, A., Kokkevi, A. Cannabis supply and demand reduction: Evidence from a Cross-National study of adolescents in 31 European countries. Drugs: Education, Prevention and Policy, v.1-12, 2008.

• Karademas EC, Peppa N, Fotiou A, Kokkevi A. Family, school and health in children and adolescents: Findings from the 2006 HBSC Study in Greece. J Health Psychol. 2008;13:1012-20.

• Karayiannis, D., Yannakoulia, M., Terzidou, M., Sidossis, LS., Kokkevi, A.  Prevalence of overweight and obesity in Greek school-aged children and adolescents.

• Kokkevi A, Fotiou A, Arapaki A, Richardson C. Prevalence, patterns and correlates of tranquilizer and sedative use among European adolescents. J Adolesc Health. 2008; 43:584-92.

• Kokkevi A, Fotiou A, Chileva A, Nociar A, Miller P. Daily exercise and anabolic steroids use in adolescents: a cross-national European study. Subst Use Misuse. 2008;43:2053-65

• Ahlstrom S, Andersson B, Choquet M, Elekes Z, Feijao F, Fotiou A, Hibell B, Kokkevi A, Plant M, Sabroe, S. Gender differences in youth drinking cultures. In: Jarvinen M, Room R, Ed Youth Drinking Cultures: European Experiences. UK: Ashgate. 2007.

• Andersson, B., Hibell, B., Beck, F., Choquet, M., Fotiou, A., Kokkevi, A., Mariani, F., Molinari, S., Nociar, A., Sieroslavski, J., Trapencieris M. Alcohol and Drug Use Among European 17-18 Year Old Students. CAN: Σουηδία. 2007.

• Kokkevi A, Fotiou A, Richardson C.  Drug use in the general population of Greece over the last twenty years: results from nationwide household surveys. Eur Addict Res 2007; 13: 167-176.

• Kokkevi, A., Arapaki, A., Richardson, C., Florescu, S., Kuzman, M., Stergar, E. Further investigation of psychological and environmental correlates of substance use in adolescence in six European countries. Drug and Alcohol Dependence, v.88 (2-3), p.308-312, 2007.

• Kokkevi, A., Richardson, C., Florescu, S., Kuzman, M., Stergar, E. Psychosocial correlates of substance use in adolescence: a cross-national study on six European countries. Drug and Alcohol Dependence, v.86 (1), p.67-74, 2007

• Kokkevi, A., Nic Gabhainn, S., Spyropoulou, M. & the Risk Behaviour Focus Group of the HBSC. 2006. Early initiation of cannabis use: a cross-national European perspective. Journal of Adolescent Health, 39(5):712-719.

• Kokkevi, A., Nic Gabhainn, S., Spyropoulou, M., and the Risk Behaviour Focus Group of the HSBC Early initiation of cannabis use: a cross-national European perspective. Journal of Adolescent Health, v.39 (5), p.712-719, 2006.

• Richardson, C., Politikou, K., Terzidou, M., Maka, Z., Kokkevi, A. The quality of data obtained from self-completed questionnaires in a survey of High School students. Quality and Quantity, v.40, p.121-127, 2006

• Ter Bogt, T., Schmid, H., Nic Gabhainn, S., Fotiou, A., Vollebergh  W. 2006. Economic and cultural correlates of cannabis use among mid-adolescents in 31 countries. Addiction. 101:241-51.

• Ter Bogt, T., Fotiou, A. and Gabhainn, S. N. 2004. Cannabis Use. In Currie, C., Roberts, C., Morgan, A., Smith, R., Settertobulte, W., Samdal, O. and Barnekow Rasmussen, V. (ed) “Young Peoples’ Health in Context” the International Report from the 2001/02 Health Behaviour in School-aged Children: a WHO cross-national collaborative study (HBSC);Health Policy for Children and Adolescents; No. 4: 84-89.

• Yannakoulia, M., Karayiannis, D., Terzidou, M., Kokkevi, A., Sidossis, LS.  Nutrition related habits of Greek adolescents. European Journal of Clinical Nutrition, v.58, p.580-586, 2004.

• Calafat, A., Fernandez, C., Juan, M., Bellis, A., M., Bohrn, K., Fenk, R., Hughes, K., Kerschl,  A., V., Kuussaari, K., Kokkevi, A., Mendes, F., Siamou, I., Simon, J., Stocco, P., Wijngaart, G., Zavatti, P. (2004) Cultural Mediators in a Hegemonic Nightlife, Opportunities for Drug Prevention. IREFREA, Mallorca.

• Calafat A, Fernandez C, Juan M, Anttila A, Arias A, Bellis M, Bohrn K, Fenk R, Hughes K, Kerschl AV, Kokkevi A, Kuussaari K, Leenders F, Mendes F, Simon J, Spyropoulou M, Wijngaart G, Zavatti P (2003). Enjoing the nightlife. European Perspective and The role of moderation. Palma de Mallorca, IREFREA

• Hibell, B., Andersson, B., Bjarnasson, T., Ahlstrom, S., Balakireva, O., Kokkevi, A., Morgan, M.  The 2003 ESPAD report : Alcohol and other drug use among students in 35 European Countries. CAN, Council of Europe. Pompidou Group, Stockholm, 2004

• Schmid H, Ter Bogt T, Godeau E, Hublet A, Dias SF, Fotiou A. Drunkenness among young people: a cross-national comparison. Journal of Studies on Alcohol. 2003; 64: 650-661.

• Calafat, A., Fernandez, C., Juan, M., Bellis A., M., Bohrn, K, Hakkarainen, P., Kilfoyle-Carrington, M., Kokkevi, A., Maalste, N., Mendes, F., Siamou, I., Simon, J., Stocco, P., Zavatti, P. (2001) Risk and control in the recreational drug culture, SONAR PROJECT.  IREFREA, Mallorca.

• Hibell, B., Andersson, B., Ahlstrom, S., Balakireva, O., Bjarnasson, T., Kokkevi, A., Morgan, M.  The 1999 ESPAD report : Alcohol and other drug use among students in 30 European Countries. CAN, Council of Europe. Pompidou Group, Stockholm, 2000.

• Kokkevi, A., Loukadakis, M., Plagianakou, S., Politikou, K., Stefanis, C. Sharp increase in illicit drug use in Greece : trends from a general population survey on licit and illicit drug use. European Addiction Research, v.6 (1), p.42-49, 2000

• Kokkevi, A., Terzidou, M., Politikou, K., Stefanis, C.Substance use among high school students in Greece : outburst of illicit drug use in a society under change. Drug and Alcohol Dependence, v.58, p.181-188, 2000.

• Calafat A, Bohrn K, Juan M, Κokkevi A, Maalste N, Mendes F, Palmer A, Sherlock K, Simon J, Stocco P, Sureda P, Tossmann P, Wijngaart G, Zavatti P. Nightlife in Europe and recreative drug use. Sonar 98. IREFREA, Mallorca, 1999: 155.

• Morgan, M., Hibell, B., Anderson, B., Bjarnason, T., Kokkevi, A., Narusk, A. The ESPAD study: implications for prevention. Drugs: education, prevention and policy, v.6 (2), p.243-256, 1999.

• Hibell, B., Andersson, B., Bjarnason, T., Kokkevi, A., Narusk, A. (Eds.)The 1995 ESPAD report: Alcohol and other drug use among students in 26 European Countries. CAN, Council of Europe. Pompidou Group, Stockholm, 1997.

• Johnston, L., Driessen, F., Kokkevi, A. Surveying student drug misuse : a six country pilot study. Council of Europe. Pompidou Group, Strasbourg, 1994.
Kokkevi, A., Stefanis, C.N. The epidemiology of licit and illicit substance use among high school students in Greece. American Journal of Public Health, v.81(1), p.48-52, 1991.

Σωρανού του Εφεσίου 2, Αθήνα 11527 Ταχ. Δ/νση: Τ.Θ. 66517, 156 01 Παπάγου Τηλέφωνα: 210-6170803-5 (Γραμματεία) e-mail: secretar@epipsi.gr