ΜΟΝΑΔΑ:  Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν.) – Εθνικός Φορέας του E.M.C.D.D.A.

ΠΟΤΕ – ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ – ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ (ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΕΥΝΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ κ.τλ.)

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ), ιδρύθηκε στην Αθήνα στο πλαίσιο της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης των Ναρκωτικών (E.M.C.D.D.A.) και αποτελεί το εστιακό σημείο για τα ναρκωτικά στην Ελλάδα.  Η δημιουργία και λειτουργία του ανατέθηκε στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.) από το Υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας το Νοέμβριο του 1993.  Το 1998 το ΕΚΤΕΠΝ ανακηρύχθηκε Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΦΕΚ 291, 24/3/1998).  Αντικείμενο του Κέντρου είναι η συλλογή, επεξεργασία και δημοσίευση ποιοτικά άριστων εθνικών στοιχείων για όλες τις παραμέτρους που αφορούν τα ναρκωτικά, συγκρίσιμων με αυτά των υπολοίπων Εθνικών Κέντρων στην Ευρώπη.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Σε εθνικό επίπεδο είναι η συλλογή, ανάλυση, επεξεργασία και εν συνεχεία η παροχή πληροφοριών για τα ναρκωτικά, καθώς και των αναγκών και των προτεραιοτήτων στον τομέα της ζήτησης, της μείωσης της ζήτησης και της μείωσης της προσφοράς.  Σε ευρωπαϊκό επίπεδο στόχος είναι η ανταλλαγή αξιόπιστων και συγκρίσιμων πληροφοριών για τα ναρκωτικά, καθώς και η ανταπόκριση στις υποχρεώσεις του ως εθνικού κέντρου αναφοράς σύμφωνα με τους κανονισμούς λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κέντρου. 

Οι τομείς δραστηριότητας του ΕΚΤΕΠΝ είναι:

Εθνική Πολιτική & Νομοθεσία

Το ΕΚΤΕΠΝ συλλέγει  στοιχεία σχετικά με την πολιτική και τη φιλοσοφία που ακολουθείται για την αντιμετώπιση του ζητήματος των ναρκωτικών και συγκεντρώνει νομοθετήματα που αφορούν τα ναρκωτικά και την κατάταξη ουσιών.

Επιδημιολογικοί δείκτες

Οι πέντε βασικοί επιδημιολογικοί δείκτες στοχεύουν στην εκτίμηση της έκτασης και των παραμέτρων που σχετίζονται με τη χρήση ναρκωτικών. Αυτοί είναι: ο δείκτης αίτησης θεραπείας,  ο δείκτης επικράτησης μολυσματικών ασθενειών σε ενδοφλέβιους χρήστες, ο δείκτης θανάτων σχετικά με τα ναρκωτικά, ο δείκτης επικράτησης προβληματικής χρήσης στον πληθυσμό των χρηστών, και ο δείκτης επικράτησης της χρήσης στο γενικό πληθυσμό.

Μείωση της ζήτησης

Ασχολείται με την:


• Συλλογή στοιχείων για τα προγράμματα Πρόληψης, Θεραπείας, Κοινωνικής Επανένταξης και Μείωσης της Βλάβης στην Ελλάδα.
• Προώθηση της αξιολόγησης και της σχετικής έρευνας σε όλο το φάσμα προγραμμάτων μείωσης της ζήτησης στη χώρα
• Εκπαίδευση  επαγγελματιών σε μεθόδους  και εργαλεία αξιολόγησης  

Η συλλογή στοιχείων σχετικών με τους τομείς αυτούς επιτυγχάνεται με τη χρήση ευρωπαϊκών εργαλείων, προσαρμοσμένων στα ελληνικά δεδομένα:

Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης (ΣΕΠ)

Το ΣΕΠ αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών για νεοεμφανιζόμενα φαινόμενα στη χρήση ναρκωτικών (νέες συνθετικές ουσίες, νέοι τρόποι χρήσης)

Αλκοόλ

Το ΕΚΤΕΠΝ  συλλέγει, από το 2002, στοιχεία σχετικά με τη χρήση και την κατάχρηση οινοπνευματωδών στην Ελλάδα και την προσπάθεια αντιμετώπισής τους από την Πολιτεία

Τεκμηρίωση

Το ΕΚΤΕΠΝ εκδίδει κάθε χρόνο την Ετήσια Έκθεση για τα Ναρκωτικά στην Ελλάδα καθώς και την Ελληνική Βιβλιογραφία για τα Ναρκωτικά και την Ελληνική Βιβλιογραφία για το Αλκοόλ

Βιβλιοθήκη

Στη βιβλιοθήκη του ΕΚΤΕΠΝ θα βρείτε:
• Τις εκδόσεις του ΕΚΤΕΠΝ
• Τα δημοσιεύματα του Τύπου
• Τεύχη από επιλεγμένα ξένα επιστημονικά περιοδικά για τα ναρκωτικά
• Όλα τα ελληνικά επιστημονικά περιοδικά
• Τα άρθρα που εμφανίζονται στη Βιβλιογραφία για τα Ναρκωτικά και το Αλκοόλ
• Τις εκδόσεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου
• Εκδόσεις άλλων Διεθνών Οργανισμών για τα ναρκωτικά

Το ΕΚΤΕΠΝ συμμετέχει ενεργά στη Διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ανάληψη προγραμμάτων διδυμοποίησης και άλλων εκπαιδεύσεων, καθώς και σε άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα.

www.ektepn.gr :  Ο δίγλωσσος δικτυακός τόπος του ΕΚΤΕΠΝ παρέχει γενικές και ειδικές πληροφορίες για το Κέντρο. Επιπλέον, περιλαμβάνει υλικό το οποίο μπορεί να μεταφορτωθεί και να χρησιμοποιηθεί από τους ενδιαφερόμενους.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ:   Μανίνα Τερζίδου, Ψυχολόγος, MPhil

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ:  Θα τις βρείτε στη βιβλιοθήκη του ΕΚΤΕΠΝ.

Σωρανού του Εφεσίου 2, Αθήνα 11527 Ταχ. Δ/νση: Τ.Θ. 66517, 156 01 Παπάγου Τηλέφωνα: 210-6170803-5 (Γραμματεία) e-mail: secretar@epipsi.gr