1. Νομικό Πλαίσιο Λειτουργίας

Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ) ιδρύθηκε αρχικά ως Ακαδημαϊκό Ερευνητικό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (ΑΕΙΨΥ) με το Π.Δ. 268/89. Με την απόφαση (Υ.Α. Β2/752/90) του τότε Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, διορίστηκε Δ/ντής του Ινστιτούτου ο Καθηγητής Κ. Στεφανής. Ο Ν. 2083/92 για τον Εκσυγχρονισμό της Ανώτατης Εκπαίδευσης ρύθμισε ενιαία στο άρθρο 17 θέματα που αφορούσαν στο σύνολό τους τα ΕΠΙ. Η Υ.Α. Β1/742 /92 ρύθμισε προσωρινά θέματα διοίκησης και λειτουργίας του ΑΕΙΨΥ, ενώ με το Π.Δ. 217/96 προσαρμόστηκε το Ινστιτούτο στις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 2083/92. Μέχρι τον Ιούλιο του 2010 το ΕΠΙΨΥ, όπως και όλα τα λειτουργούντα ΕΠΙ, θα προσαρμοστούν στις διατάξεις του Ν. 3685/2008 «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 32 του Ν. 3794/2009 «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

2. Σκοπός

 (α) Η διεξαγωγή και προώθηση της έρευνας στους βασικούς άξονες του τομέα της Ψυχικής Υγιεινής (βιολογικό, ψυχολογικό, κοινωνικό) σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο και η συνεργασία με ανάλογης δραστηριότητας φορείς στο εσωτερικό και το εξωτερικό.

 (β) Η παροχή συμβουλευτικής συνδρομής και ιατρικών πληροφοριών σε θέματα του αντικειμένου του προς το Κράτος, τα ημεδαπά ή αλλοδαπά Α.Ε.Ι., Σχολές ή τμήματά τους, φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, καθώς και προς τις οργανώσεις γιατρών και γενικότερα των φορέων ιατρικής δραστηριότητας.

 (γ) Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην ψυχική υγιεινή που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στις προοπτικές λειτουργούντων προγραμμάτων των μεταπτυχιακών σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η εκτέλεση μέρους ή του συνόλου της διδακτορικής διατριβής των μεταπτυχιακών φοιτητών.

 (δ) Η λειτουργία μονάδων σχετιζομένων με την κατάρτιση επαγγελματιών και φροντιστών ψυχικής υγείας, αλλά και ψυχικά πασχόντων καθώς και η υλοποίηση μετεκπαιδευτικών και λοιπών προγραμμάτων, με στόχο την παροχή ειδικών γνώσεων σε επιμέρους τομείς ψυχικής υγείας. Ενδεικτικά αναφέρονται, το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης και το Εξειδικευμένο Κέντρο Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης ΑμΕΑ, πιστοποιημένα από τον Εθνικό Φορέα Πιστοποίησης του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, τα Αυτοχρηματοδούμενα μεταπτυχιακά  προγράμματα κλπ.

 (ε) Η παροχή υπηρεσιών υγείας με την λειτουργία ειδικών μονάδων διάγνωσης και θεραπείας ψυχιατρικών παθήσεων καθώς και δομών αποκατάστασης.

3. Διευθυντής – Διοικητικό Συμβούλιο

Το ΕΠΙΨΥ είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ( Ν.Π.Ι.Δ.) και έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Διευθυντής: Ευστράτιος Σ. Πατσούρης
Αναπληρωτής Διευθυντής: Νικόλαος Στεφανής

Μέλη:
Άννα Κοκκέβη
Χαράλαμπος Παπαγεωργίου
Γεώργιος Χρούσος
Βασίλειος Γοργούλης

4. Επιτροπές

 (α) ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΠΙΨΥ, συστάθηκε και λειτουργεί από το 1998 Επιτροπή Ιατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας ,έργο της οποίας είναι αφενός η παρακολούθηση και εξέταση κάθε πληροφορίας ή καταγγελίας σχετικά με αντιδεοντολογική συμπεριφορά μελών του ιατρικού προσωπικού και η υποβολή σχετικών εκθέσεων προς το Δ.Σ. και αφετέρου η εξέταση προτεινόμενων ερευνητικών πρωτοκόλλων, σύμφωνα με τις ισχύουσες ρυθμίσεις και διατάξεις.

 (β) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Συμβουλευτική Επιτροπή Ξένων Εμπειρογνωμόνων και Επιτροπή Ελλήνων Εμπειρογνωμόνων του Εξωτερικού.

5. Τομέας Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης

Τα Τμήματα μέσω των οποίων γίνεται η παρακολούθηση των υλοποιουμένων προγραμμάτων είναι τα εξής:

 (α) Τμήμα Προσωπικού – Γραμματείας, στο οποίο λειτουργεί το Γραφείο Προσωπικού, η Γραμματεία, η Υπηρεσία Υγιεινής και Ασφάλειας, το Γραφείο Πληροφορικής και η Βιβλιοθήκη.

 (β) Τμήμα Προγραμματισμού και Υποστήριξης Έργων, το οποίο προϊσταται του Γραφείου Προγραμματισμού και Διαχείρισης Υλοποιούμενων Έργων και του Γραφείου Προετοιμασίας και Ωρίμανσης Έργων.

 (γ) Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης, στο οποίο υπάγονται το Γραφείο Οικονομικής Διαχείρισης, το Γραφείο Μισθοδοσίας, το Λογιστήριο-Ταμείο και το Γραφείο Προμηθειών.

Σωρανού του Εφεσίου 2, Αθήνα 11527 Ταχ. Δ/νση: Τ.Θ. 66517, 156 01 Παπάγου Τηλέφωνα: 210-6170803-5 (Γραμματεία) e-mail: secretar@epipsi.gr