Πίνακας προσωρινής κατάταξης υποψηφίων για την απασχόληση ψυχιάτρου στο Κ.Ψ.Υ. του Ε.Π.Ι.Ψ.Υ. βάσει της εισήγησης της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης υποψηφίων