Δημοσιευμένες Εκθέσεις συνεργατικών προγραμμάτων

 • STRIDE HELLAS 1994 ( Απολογισμός του Έργου με Κωδικό: 250): Ανάπτυξη του Ακαδημαϊκού Ερευνητικού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής (Νευροεπιστήμες, Κλινικά/Βιολογικά Ερευνητικά Προγράμματα, Κοινωνική Ψυχιατρική, ψυχομετρία, Εκπαίδευση), Αθήνα, 1-110
 • Μπεργιαννάκη Ι. Δ. (1995). Έκθεση Ερευνητικού προγράμματος «Διερεύνηση μακροπρόθεσμων ψυχολογικών και ψυχοκοινωνικών επιπτώσεων του καταστροφικού σεισμού της Αιγιαλείας σε αστική περιοχή (Αίγιο), 6 χρόνια μετά. Ε.Π.Ι.Ψ.Υ, Αθήνα .
 • ΕΠΙΨΥ: «Τελική Έκθεση Παρακολούθησης για την Πορεία Υλοποίησης του Προγράμματος της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης στην Ελλάδα. Μονάδα Παρακολούθησης & Αξιολόγησης Ψυχιατρικών Υπηρεσιών του ΕΠΙΨΥ, Αθήνα 1996, 1-171.
 • ΕΠΙΨΥ: Πρώτη Έκθεση του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία (ΕΚΤΕΠΝ). Αθήνα.1996, 1-92.
 • ΕΠΙΨΥ: Οδηγός Θεραπευτικών Υπηρεσιών και Προγραμμάτων Πρόληψης των Ουσιοεξαρτήσεων του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία (1996). Αθήνα., 1-116.
 • ΕΠΙΨΥ: Ετήσια Έκθεση του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά στην Ελλάδα 1997. (ΕΚΤΕΠΝ). Αθήνα 1997,1-154.
 • ΕΠΙΨΥ: Ελληνική Βιβλιογραφία για τα Ναρκωτικά 1997 από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία, Αθήνα (11 θεματικές κατηγορίες, σελ. 1-315).
 • ΕΠΙΨΥ: Ετήσια Έκθεση του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά στην Ελλάδα 1998. (ΕΚΤΕΠΝ). Αθήνα.1998,1-148.
 • ΕΠΙΨΥ: Συμπλήρωμα στην Ελληνική Βιβλιογραφία για τα Ναρκωτικά για το έτος 1998 από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία . Αθήνα, 1-64 .
 • Κοκκέβη Α. (1999). Έκταση του προβλήματος: Σύνοψη των ερευνητικών δεδομένων για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στη χώρα μας,. Ετήσια έκθεση για την κατάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών σε διεθνές και εθνικό επίπεδο, έκδοση ΟΚΑΝΑ , Αθήνα σελ. 59-63.
 • ΕΠΙΨΥ: Ετήσια Έκθεση του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία για την Κατάσταση των Ναρκωτικών στην Ελλάδα 1999 . Αθήνα 2000, 1-149.
 • ΕΠΙΨΥ: Συμπλήρωμα στην Ελληνική Βιβλιογραφία για τα Ναρκωτικά για το έτος 1999 από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία, Αθήνα 2000, 1-103.
 • ΕΠΙΨΥ: Οδηγός Υπηρεσιών Πρόληψης και Θεραπείας των Ουσιοεξαρτήσεων από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία, Επανέκδοση, Αθήνα(2000).
 • ΕΠΙΨΥ: Ετήσια Έκθεση του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία για την Κατάσταση των Ναρκωτικών στην Ελλάδα 2000 . Αθήνα 2001, 1-181.
 • ΕΠΙΨΥ: Συμπλήρωμα στην Ελληνική Βιβλιογραφία για τα Ναρκωτικά για το έτος 2000 από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία, Αθήνα 2001, 1-98.
 • ΕΠΙΨΥ: Ετήσια Έκθεση του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία για την Κατάσταση των Ναρκωτικών στην Ελλάδα 2001 . Αθήνα 2002, 1- 259.
 • ΕΠΙΨΥ: Ελληνική Βιβλιογραφία για το Αλκοόλ από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία, Αθήνα 2002, 1-109.
 • ΕΠΙΨΥ: Συμπλήρωμα στην Ελληνική Βιβλιογραφία για τα Ναρκωτικά για το έτος 2001 από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία, Αθήνα 2002, 1-98.
 • ΕΠΙΨΥ: Έκθεση Πεπραγμένων του έβδομου χρόνου λειτουργίας του «Κέντρου Εκπαίδευσης για την Πρόληψη της Χρήσης Ναρκωτικών και την Προαγωγή της υγείας» Μαϊος 2001-Απρίλιος 2002, Αθήνα 2002, 1-225.
 • ΕΠΙΨΥ: Ετήσια Έκθεση του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία για την Κατάσταση των Ναρκωτικών στην Ελλάδα 2002 . Αθήνα 2003, 1-202.
 • ΕΠΙΨΥ: Συμπλήρωμα στην Ελληνική Βιβλιογραφία για τα Ναρκωτικά για το έτος 2002 από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία , Αθήνα 2003.
 • ΕΠΙΨΥ: Ελληνική Βιβλιογραφία για το Αλκοόλ από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία, Αθήνα 2003, 1-160.
 • ΕΠΙΨΥ: Έκθεση Πεπραγμένων του όγδοου χρόνου λειτουργίας του «Κέντρου Εκπαίδευσης για την Πρόληψη της Χρήσης Ναρκωτικών και την Προαγωγή της υγείας» Μαϊος 2002-Απρίλιος 2003, Αθήνα 2003, 1-162.
 • ΕΠΙΨΥ: Ετήσια Έκθεση του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία για την Κατάσταση των Ναρκωτικών και των Οινοπνευματωδών στην Ελλάδα 2003, Αθήνα 2004, 1-166.
 • ΕΠΙΨΥ: Συμπλήρωμα στην Ελληνική Βιβλιογραφία για τα Ναρκωτικά για το έτος 2003από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία, Αθήνα2004, 1-115.
 • ΕΠΙΨΥ: Ελληνική Βιβλιογραφία για το Αλκοόλ 2003 από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία, Αθήνα 2004, 1-188.
 • ΕΠΙΨΥ: Έκθεση Πεπραγμένων του ένατου χρόνου λειτουργίας του «Κέντρου Εκπαίδευσης για την Πρόληψη της Χρήσης Ναρκωτικών και την Προαγωγή της υγείας» Μαϊος 2003-Απρίλιος 2004, Αθήνα 2004, 1-163.
 • ΕΠΙΨΥ:1η Απολογιστική Έκθεση από 19-6-2003 έως 18-6-2004 του έργου της «Μονάδας Υποστήριξης και Παρακολούθησης Φορέων Υλοποίησης του Προγράμματος ΨΥΧΑΡΓΩΣ- Β΄ Φάση». Αθήνα 2004, 1-124.
 • ΕΠΙΨΥ: Ετήσια Έκθεση του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία για την Κατάσταση των Ναρκωτικών και των Οινοπνευματωδών στην Ελλάδα 2004. Αθήνα 2005, 1-168.
 • ΕΠΙΨΥ: Ελληνική Βιβλιογραφία για το Αλκοόλ 2004 από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία, Αθήνα 2005, 1-223.
 • ΕΠΙΨΥ: Συμπλήρωμα στην Ελληνική Βιβλιογραφία για τα Ναρκωτικά για το έτος 2004 από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία, Αθήνα 2005, 1-101.
 • ΕΠΙΨΥ: Ετήσια Έκθεση του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία για την Κατάσταση των Ναρκωτικών και των Οινοπνευματωδών στην Ελλάδα 2005. Αθήνα 2006, 1-127.
 • ΕΠΙΨΥ: 2η Απολογιστική Έκθεση από 19-6-2004 έως 18-6-2005 του έργου της «Μονάδας Υποστήριξης και Παρακολούθησης Φορέων Υλοποίησης του Προγράμματος ΨΥΧΑΡΓΩΣ- Β΄ Φάση». Αθήνα 2005, 1-124.
 • ΕΠΙΨΥ: Ελληνική Βιβλιογραφία για το Αλκοόλ 2005 από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία, Αθήνα 2006, 1-223.
 • ΕΠΙΨΥ: Ελληνική Βιβλιογραφία για τα Ναρκωτικά 2000-2005 από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία, Αθήνα 2006, 1-421.
 • ΕΠΙΨΥ: 3η Απολογιστική Έκθεση από 19-6-2005 έως 18-6-2006 του έργου της «Μονάδας Υποστήριξης και Παρακολούθησης Φορέων Υλοποίησης του Προγράμματος ΨΥΧΑΡΓΩΣ- Β΄ Φάση». Αθήνα 2006, 1-……. .
 • ΕΠΙΨΥ: 4η Απολογιστική Έκθεση από 19-6-2006 έως 18-6-2007 του έργου της «Μονάδας Υποστήριξης και Παρακολούθησης Φορέων Υλοποίησης του Προγράμματος ΨΥΧΑΡΓΩΣ- Β΄ Φάση». Αθήνα 2007, 1-……….
 • ΕΠΙΨΥ: 5η Απολογιστική Έκθεση από 19-6-2007 έως 18-10-2007 του έργου της «Μονάδας Υποστήριξης και Παρακολούθησης Φορέων Υλοποίησης του Προγράμματος ΨΥΧΑΡΓΩΣ- Β΄ Φάση». Αθήνα 2007, 1-……….
 • ΕΠΙΨΥ: 6η Τελική Απολογιστική Έκθεση από 19-6-2003 έως 18-10-2007 του έργου της «Μονάδας Υποστήριξης και Παρακολούθησης Φορέων Υλοποίησης του Προγράμματος ΨΥΧΑΡΓΩΣ- Β΄ Φάση». Αθήνα 2007, 1-……….
 • ΕΠΙΨΥ: Ετήσια Έκθεση του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία για την Κατάσταση των Ναρκωτικών και των Οινοπνευματωδών στην Ελλάδα 2006. Αθήνα 2008, 1-140.
 • ΕΠΙΨΥ: Συμπλήρωμα στην Ελληνική Βιβλιογραφία για τα Ναρκωτικά για το έτος 2006 από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία, Αθήνα 2008, 1-144.
 • ΕΠΙΨΥ: Συμπλήρωμα στην Ελληνική Βιβλιογραφία για το Αλκοόλ 2006 από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία, Αθήνα 2008, 1-80.