ΕΠΙΨΥ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΟΜΟΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ Χ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

Περισσότερα

Νομικό Πλαίσιο Λειτουργίας

Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ) ιδρύθηκε το 1989 από τον Καθηγητή Κώστα Στεφανή σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 1514/85 και ν. 1771/88, άρθρο 10, αρχικά ως Ακαδημαϊκό Ερευνητικό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (Π.Δ. 268/89).

Περισσότερα

Διευθυντής Διοικητικό Συμβούλιο

Το ΕΠΙΨΥ είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ( Ν.Π.Ι.Δ.) και έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Περισσότερα

Τομέας Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης - Επιτροπές

Τα Τμήματα μέσω των οποίων γίνεται η παρακολούθηση των υλοποιουμένων προγραμμάτων είναι τα εξής:

Περισσότερα