Διευθυντής Διοικητικό Συμβούλιο

Το ΕΠΙΨΥ είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ( Ν.Π.Ι.Δ.) και έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

Διευθυντής: Καθηγητής Ευστράτιος Σ. Πατσούρης
Αναπληρωτής Διευθυντής: Καθηγητής Νικόλαος Στεφανής

 

Μέλη:

Ομότιμη Καθηγήτρια Άννα Κοκκέβη
Καθηγητής Χαράλαμπος Παπαγεωργίου
Καθηγητής Γεώργιος Χρούσος
Καθηγητής Ηλίας Αγγελόπουλος