Τομέας Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης - Επιτροπές

Τα Τμήματα μέσω των οποίων γίνεται η παρακολούθηση των υλοποιουμένων προγραμμάτων είναι τα εξής:

(α) Τμήμα Προσωπικού – Γραμματείας, στο οποίο λειτουργεί το Γραφείο Προσωπικού, η Γραμματεία, η Υπηρεσία Υγιεινής και Ασφάλειας, το Γραφείο Πληροφορικής και η Βιβλιοθήκη.

(β) Τμήμα Προγραμματισμού και Υποστήριξης Έργων, το οποίο προϊσταται του Γραφείου Προγραμματισμού και Διαχείρισης Υλοποιούμενων Έργων και του Γραφείου Προετοιμασίας και Ωρίμανσης Έργων.

(γ) Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης, στο οποίο υπάγονται το Γραφείο Οικονομικής Διαχείρισης, το Γραφείο Μισθοδοσίας, το Λογιστήριο-Ταμείο και το Γραφείο Προμηθειών.

Επιτροπες

(α) ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΠΙΨΥ, συστάθηκε και λειτουργεί από το 1998 Επιτροπή Ιατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας, έργο της οποίας είναι αφενός η παρακολούθηση και εξέταση κάθε πληροφορίας ή καταγγελίας σχετικά με αντιδεοντολογική συμπεριφορά μελών του ιατρικού προσωπικού και η υποβολή σχετικών εκθέσεων προς το Δ.Σ. και αφετέρου η εξέταση προτεινόμενων ερευνητικών πρωτοκόλλων, σύμφωνα με τις ισχύουσες ρυθμίσεις και διατάξεις.

(β) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Συμβουλευτική Επιτροπή Ξένων Εμπειρογνωμόνων και Επιτροπή Ελλήνων Εμπειρογνωμόνων του Εξωτερικού.