Επιλογή υποψηφίου για την προκηρυχθείσα θέση στο πρόγραμμα : Modeling Canvas with a hUman-specific platform: the patientdeRivEd BRAIN organoids (Ακρωνύμιο CUREBRAIN 15538 ΕΛΙΔΕΚ)

by Epipsi
Εμφανίσεις: 70

Τα πρακτικά της επιτροπής είναι διαθέσιμα εδώ