Τεκμηρίωση - ΕΚΤΕΠΝ

ektepn

ΜΟΝΑΔΑ:  Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ) Εθνικός Φορέας του EMCDDA

Ετήσια Έκθεση του ΕΚΤΕΠΝ 2019

Κύρια σημεία της Ετήσιας Έκθεσης του ΕΚΤΕΠΝ 2019

Ελληνική Βιβλιογραφία για τα Ναρκωτικά και το Αλκοόλ 2019

Κύρια σημεία Ευρωπαϊκής Έκθεσης του EMCDDA για τα Ναρκωτικά 2020 (EL)

Συνοπτική Έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου (EMCDDA) για τα ναρκωτικά στην Ελλάδα / Μετάφραση από το ΕΚΤΕΠΝ

Ετήσια Έκθεση για την Κατάσταση του Προβλήματος των Ναρκωτικών και των Οινοπνευματωδών στην Ελλάδα 2018

Σύνοψη κύριων σημείων ετήσιας έκθεσης 2018

Ελληνική Βιβλιογραφία για τα Ναρκωτικά και το Αλκοόλ (Έτος Συλλογής 2018)

Η κατάσταση του προβλήματος των Ναρκωτικών και των Οινοπνευματωδών στην Ελλάδα

Η κατάσταση του προβλήματος των Ναρκωτικών και των Οινοπνευματωδών στην Ελλάδα (Κύρια Σημεία)

Ελληνική Βιβλιογραφία για τα Ναρκωτικά και το Αλκοόλ 2017

ΠΟΤΕ – ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (εφεξής ΕΚΤΕΠΝ), ιδρύθηκε στην Αθήνα στο πλαίσιο της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης των Ναρκωτικών (εφεξής EMCDDA) και αποτελεί το εστιακό σημείο για τα ναρκωτικά στην Ελλάδα.  Η δημιουργία και λειτουργία του ανατέθηκε στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (εφεξής ΕΠΙΨΥ) από το Υπουργείο Υγείας το Νοέμβριο του 1993.  Το 1998 το ΕΚΤΕΠΝ ανακηρύχθηκε Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΦΕΚ 291, 24/3/1998) και από το 2018 λειτουργεί σε νέο καθεστώς με την Υπ. Απόφαση Αριθμ. Δ2α/90073/17 (ΦΕΚ Β’ 32/16.01.2018) ως μονάδα του ΕΠΙΨΥ σε εφαρμογή του άρθρου 19 «Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ) του ν.4461/2017 (ΦΕΚ Α’ 38 28/3/2017).

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΚΟΠΟΣ

Αντικείμενο του Κέντρου είναι η συλλογή, επεξεργασία και δημοσίευση ποιοτικά άριστων εθνικών στοιχείων για όλες τις παραμέτρους που αφορούν τα ναρκωτικά, συγκρίσιμων με αυτά των υπολοίπων Εθνικών Κέντρων στην Ευρώπη. 

Σκοπός του ΕΚΤΕΠΝ είναι η συλλογή, επεξεργασία και δημοσίευση ποιοτικά άριστων εθνικών στοιχείων για όλες τις παραμέτρους που αφορούν τα ναρκωτικά.  Τα στοιχεία παρέχονται στους Έλληνες επαγγελματίες του χώρου ναρκωτικών για συγκρίσιμων με αυτά των υπολοίπων Εθνικών να τα αξιοποιήσουν στο σχεδιασμό και τη χάραξη στρατηγικών και παρεμβάσεων, καθώς και πολιτικών αντιμετώπισης του προβλήματος.

ΣΤΟΧΟΣ

Σε εθνικό επίπεδο είναι η συλλογή, ανάλυση, επεξεργασία και εν συνεχεία η παροχή πληροφοριών για τα ναρκωτικά, το αλκοόλ και άλλες εξαρτήσεις καθώς και των αναγκών και των προτεραιοτήτων στον τομέα της μείωσης της ζήτησης και της μείωσης της προσφοράς. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο στόχος είναι η ανταλλαγή αξιόπιστων και συγκρίσιμων πληροφοριών για τα ναρκωτικά, καθώς και η ανταπόκριση στις υποχρεώσεις του ως εθνικού κέντρου αναφοράς σύμφωνα με τους κανονισμούς λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κέντρου. 

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Εθνική Πολιτική & Νομοθεσία

Το ΕΚΤΕΠΝ συλλέγει  στοιχεία σχετικά με την πολιτική και τη φιλοσοφία που ακολουθείται για την αντιμετώπιση του ζητήματος των ναρκωτικών και συγκεντρώνει νομοθετήματα που αφορούν τα ναρκωτικά και την κατάταξη ουσιών.

Επιδημιολογία

Οι πέντε βασικοί επιδημιολογικοί δείκτες στοχεύουν στην εκτίμηση της έκτασης και των παραμέτρων που σχετίζονται με τη χρήση ναρκωτικών. Αυτοί είναι: ο δείκτης αίτησης θεραπείας,  ο δείκτης επικράτησης μολυσματικών ασθενειών σε ενδοφλέβιους χρήστες, ο δείκτης θανάτων σχετικά με τα ναρκωτικά, ο δείκτης επικράτησης προβληματικής χρήσης στον πληθυσμό των χρηστών, και ο δείκτης επικράτησης της χρήσης στο γενικό πληθυσμό.

Μείωση της ζήτησης

Ασχολείται με την:

  • Συλλογή στοιχείων για τα προγράμματα Πρόληψης, Θεραπείας, Κοινωνικής Επανένταξης και Μείωσης της Βλάβης στην Ελλάδα.
  • Προώθηση της αξιολόγησης και της σχετικής έρευνας σε όλο το φάσμα προγραμμάτων μείωσης της ζήτησης στη χώρα.
  • Εκπαίδευση επαγγελματιών σε μεθόδους  και εργαλεία αξιολόγησης.  

Η συλλογή στοιχείων σχετικών με τους τομείς αυτούς επιτυγχάνεται με τη χρήση ευρωπαϊκών εργαλείων, προσαρμοσμένων στα ελληνικά δεδομένα:

Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης (ΣΕΠ)

Το ΣΕΠ αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών για νεοεμφανιζόμενα φαινόμενα στη χρήση ναρκωτικών (νέες συνθετικές ουσίες, νέοι τρόποι χρήσης)

Αλκοόλ

Το ΕΚΤΕΠΝ  συλλέγει, από το 2002, στοιχεία σχετικά με τη χρήση και την κατάχρηση οινοπνευματωδών στην Ελλάδα και την προσπάθεια αντιμετώπισής τους από την Πολιτεία.

Από το 2018, το ΕΚΤΕΠΝ ξεκινά την παρακολούθηση άλλων εξαρτήσεων, όπως ο τζόγος και η δυσλειτουργική χρήση του διαδικτύου.

Τεκμηρίωση / Βιβλιοθήκη

Το ΕΚΤΕΠΝ εκδίδει κάθε χρόνο την Ετήσια Έκθεση για τα Ναρκωτικά στην Ελλάδα καθώς και την Ελληνική Βιβλιογραφία για τα Ναρκωτικά και την Ελληνική Βιβλιογραφία για το Αλκοόλ

Στη βιβλιοθήκη του ΕΚΤΕΠΝ θα βρείτε:

  • Τις εκδόσεις του ΕΚΤΕΠΝ
  • Τα δημοσιεύματα του Τύπου
  • Τεύχη από επιλεγμένα ξένα επιστημονικά περιοδικά για τα ναρκωτικά
  • Όλα τα ελληνικά επιστημονικά περιοδικά
  • Τα άρθρα που εμφανίζονται στη Βιβλιογραφία για τα Ναρκωτικά και το Αλκοόλ
  • Τις εκδόσεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου
  • Εκδόσεις άλλων Διεθνών Οργανισμών για τα ναρκωτικά

Τεχνική Υποστήριξη και Υποδομή

Το Τμήμα τεχνικής υποστήριξης και υποδομής έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του τεχνικού εξοπλισμού του ΕΚΤΕΠΝ, του λογισμικούκαι της ανανέωσής τους, σύμφωνα με τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Το ΕΚΤΕΠΝ έχει συμμετάσχει ενεργά στη Διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ανάληψη προγραμμάτων διδυμοποίησης και άλλων εκπαιδεύσεων, καθώς και σε άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το ΕΚΤΕΠΝ βρίσκεται από το 2001 (μετά τη αξιολόγηση των Εθνικών Κέντρων από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας ΕΚΠΝΤ-ΕMCDDA) ανάμεσα στα τρία πρώτα Εθνικά Κέντρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

www.ektepn.gr:  Ο δίγλωσσος δικτυακός τόπος του ΕΚΤΕΠΝ παρέχει γενικές και ειδικές πληροφορίες για το Κέντρο. Επιπλέον, περιλαμβάνει υλικό το οποίο μπορεί να μεταφορτωθεί και να χρησιμοποιηθεί από τους ενδιαφερόμενους.

Επιστ. Υπεύθυνη Μονάδας:  Μανίνα Τερζίδου, Ψυχολόγος, MPhil

Βρείτε τις τελευταίες εκδόσεις του ΕΚΤΕΠΝ στο διαδικτυακό τόπο: www.ektepn.gr